شکل شکل شکل شکل

تورهای بازدید صنعتی (حضوری/مجازی)

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

برگزاری تورهای بازدید صنعتی (حضوری/مجازی) شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در سال ۱۴۰۱