خواهشمند است به منظور برقراری ارتباط با شما، تمام فیلدها را به صورت دقیق تکمیل نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر:
34443003 الی 5 داخلی‌های 212 و 213
(معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان)