شکل شکل شکل شکل

جزئیات اخبار

نصب پچ پنل cat6

نصب پچ پنل cat6

طبق استاندارد Bانجام میشود

که هر سر کابل داری ۴زوج رنگی میباشد وطبق استاندار B

درون پچ پنل پانچ میشود

  • بعد از پانچ کردن سر کابل درون پچ پنل سر کابل ارایش میشود و لیبل زده میشود

دیدگاهتان را بنویسید