شکل شکل شکل شکل

مقالات

دوره های آموزشی


کلیه آموزش هایی را که منجر به ارتقاء علمی فراگیران و توانمندسازی شاغلین واحدهای صنعتی در خصوص مسائل مدیریتی و تخصصی نظیرمسائل بازار، بهره وری، استانداردهای کیفی، موضوعات تخصصی صنایع و….. شامل می گردد. مخاطبین این نوع دوره ها را مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور و صاحبان سرمایه و علاقه مند به سرمایه گذاری تشکیل می دهند. اولویت با واحدهای صنعتی و صنفی داخل شهر کها و نواحی صنعتی، کسب و کارهای کوچک و متوسط خارج از شهرک ها ونواحی صنعتی، اعضای خوشه های کسب و کار، فن بازارها، مشاورین مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و اجزای شهر کهای فناوری می باشد. این نوع از دوره های آموزشی، هدف افزایش دانش و تخصص مورد نظر را در مخاطبین دنبال می نماید. این دوره ها شامل کارآفرینی، مدیریتی، کارشناسی و مهارتی است و بنابر شرایط می توانند حضوری یا مجازی برگزار شوند. شرکت کنندگان در این دوره ها از یارانه های آموزشی برخوردار می گردند. چنانچه واحدهای صنعتی نسبت به دوره آموزشی خاص و ضروری خود اعلام نیاز نمایند، این سازمان ازطریق شرکتهای استانی خود نسبت به برگزاری دوره مورد نیاز اقدام می نماید.