How Image
How Image
شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

اهداف و مأموریت های مرکز خدمات فناوری کسب و کار

ارتقای دانش

ارتقای دانش

کمک به ارتقای دانش ارایه کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهای تولیدی به منظور رقابت در عرصه جهانی.

سازماندهی

سازماندهی

سازماندهی برای ارایه خدمات مؤثر و مورد نیاز به ارایه کنندگان خدمات کسب و کارو کسب و کارهای تولیدی به منظور کمک به ارتقای توان رقابتی آنها.

مراکز پژوهشی

مراکز پژوهشی

کمک در جهت دهی مراکزپژوهشی مرتبط با مراکز به سوی تحقیق در رشته های مورد نیازارایه‌کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهای تولیدی.

ارزیابی عملکرد و نحوه خدمات رسانی

در همه کشور های پیشرفته به منظور ارزیابی عملکرد میزان و نحوه خدمات رسانی به واحدهای صنعتی، گزارش هایی به شکل های مختلف از واحدهای صنعتی دریافت می شود. ایده صدای صنعت برای بیان مشکلات و یافتن راهکارهای نوین برای حل مشکلات صنایع می باشد.

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

آمار را باید علم استخراج و توسعهٔ دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری و تحلیل داده های تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست

بیان مشکلات

بیان مشکلات

کشور ما در گروه کشورهایی دسته‌بندی می‌شود که حضور و مشارکت دولت در همه زمینه‌ها به ویژه در امور اقتصادی بسیار پررنگ و مسلط ارزیابی می‌شود. سهم بودجه کل کشور از محصول ناخالص داخلی و سهم دولت در صنعت و مالکیت صنعتی، این ادعا را ثابت می‌کند

بررسی پیشنهادات

بررسی پیشنهادات

برقراری نظام پیشنهادات یکی از مناسب ترین و مفیدترین راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری و استفاده از پیشنهاد و نظرات کارکنان در سازمان ها می باشد.